Home in One Makelaars & Taxateurs

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website homeinone.nl.

Home in One Makelaars & Taxateurs B.V. (Kamer van Koophandel: kvk 69817790), hierna te noemen Home in One Makelaars & Taxateurs B.V., verleent u hierbij toegang tot www.homeinone.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Beperkte aansprakelijkheid

Home in One Makelaars & Taxateurs B.V. spant zich in om de inhoud van www.homeinone.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht en bij gebruikmaking van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Home in One Makelaars & Taxateurs B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Home in One Makelaars & Taxateurs B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Home in One Makelaars & Taxateurs B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Home in One Makelaars & Taxateurs B.V. links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Home in One Makelaars & Taxateurs B.V. worden aanbevolen. Home in One Makelaars & Taxateurs B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Home in One Makelaars & Taxateurs B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Home in One Makelaars & Taxateurs B.V. en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Home in One Makelaars & Taxateurs B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Home in One Makelaars & Taxateurs B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud, inclusief de tekst van deze disclaimer, aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Responsible disclosure

Ondanks onze eigen verantwoordelijkheid om beveiliging op een passende wijze te waarborgen, kan het voorkomen dat er een zwakke plek in één van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u om

 • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven;
 • Uw bevindingen te e-mailen naar info@homeinone.nl;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn;
 • Contactgegevens achter te laten zodat wij met u in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter;
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost;
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen;
 • U te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van Home in One Makelaars & Taxateurs B.V. vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Vermijd in elk geval

 • Het plaatsen van malware;
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot);
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem;
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen;
 • Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.

U mag het volgende van ons verwachten

 • Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische consequenties aan deze melding. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is;
 • Wij sturen u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging;
 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Wij houden u van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem binnen een redelijke termijn op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze hierover wordt gepubliceerd;
 • In onderling overleg kunnen we, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid;
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een ludieke beloning voor elke melding van een ons nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. De beloning zal nooit in geldelijke vorm zijn.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.